İHALE İLANI
PATNOS İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
ENCÜMEN KARAR NO
2017/49 No’lu Birlik Encümen Kararı                             
İHALE KONUSU
Patnos İlçesi Kaymakamlık Makam Hizmetlerinde ve Birlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Bir Adet Hizmet Aracı Alım İşi
İHALE USULÜ
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 17/a Maddesi Gereğince Açık İhale Usulü
DÖKÜMANIN GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINACAĞI ADRES
Patnos İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Patnos Kaymakamlığı Hükümet Konağı, Kat:1 Patnos/AĞRI 
DÖKÜMAN FİYATI (BEDELİ)
500,00-TL (BeşyüzTürkLirası)
İHALE ADRESİ
Patnos İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Patnos Kaymakamlığı Hükümet Konağı, Kat:2 Patnos/AĞRI 
 
İHALE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA                       
 1. İdarenin
a) Adı
Patnos İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
Patnos İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Patnos Kaymakamlığı Hükümet Konağı, Kat:1 Patnos/AĞRI 
c) Telefon ve Faks No.
+90 (472) 616 11 90, +90 (472) 616 11 90
d) E-Posta Adresi
 
 1. İhale Konusu Malın
a) Adı
Patnos İlçesi Kaymakamlık Makam Hizmetlerinde ve Birlik Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Bir Adet Hizmet Aracı Alım İşi
b) Niteliği, Türü ve Miktarı
Teknik Şartname ve Eklerinde Belirtilen Standartlarda Mal Alım İşi
c) Teslim Yeri             
Hükümet Konağı, Patnos/AĞRI
d) Teslim Tarihi
 
Sözleşmenin İmzalandığı Tarihten İtibaren En Geç Altmış (60) Takvim Günü İçerisinde Teslim Edilecektir.
 1. İhalenin
a) Yapılacağı Yer
Patnos İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Patnos Kaymakamlığı Hükümet Konağı, Kat:1 Patnos/AĞRI 
b) Tarih ve Saati
22/01/2018 Pazartesi Günü, Saat: 14:00
c)Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Nereye Verileceği                                                             
22/01/2018 Pazartesi Günü, Saat 14:00`a Kadar “Patnos İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Birlik Müdürlüğü, Patnos Kaymakamlığı, Kat:1, Patnos/AĞRI” adresine verilebilecektir.
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
   1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesi;
 1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  1. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
  2. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.
  3. Bu Şartnamenin 4.4. ve 4.5 maddelerinde belirlenen ve şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri.
  4. Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11’inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.
  5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
  6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
  7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
  8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
 3. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
  1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıda belirtilen evrakları ayrı vermesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortak (h) ve (ı) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
 4. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde;
  1. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmediğinden bu madde boş bırakılmıştır.
 5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
  1. Ekonomik ve mali yeterliliğin belirlenmesine ilişkin herhangi bir belge istenmediğinden bu madde boş bırakılmıştır.
 6. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
  1. İş deneyim belgeleri: İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 30’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere birden fazla sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
  2. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler;
   1. İstenmediğinden bu madde boş bırakılmıştır.
  3. İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler;
   1. İstenmediğinden bu madde boş bırakılmıştır.
  4. Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğu ve bu uygunluğu gösteren belgeler; 
  5. İSO 9001/2008
 7. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
 1. Araç alım-satımı,
 2. Araç üretimi,
 
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 
 1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
(İhale dokümanının satın alındığına dair belge)
 
 1. İstekliler tekliflerini
  1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
 
 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
 1. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az otuz (30) takvim günü olmalıdır.
 
 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
 
Diğer Hususlar:        
İhale ilanında belirtilen hususlar ihaleye ait idari ve teknik şartnameler ile bütünlük arz etmektedir. İsteklinin İdari Şartnamede belirtilen hususları dikkatlice incelemesi gerekmektedir. İhale dokümanında bulunmayan hususlara ihale ilanında yer verilmeyecektir.
Bütün tekliflerin reddedilmesinde ve ihalenin iptal edilmesinde Birlik yetkilidir. Birliğin bu işleminden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
İdare ihale öncesi ve sonrası veya uygulama esnasında ihale dokümanında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
İş bu ihale, 2886 – 4734 – 4735 – 831 sayılı Kanunlara tabi olmayıp 28/04/2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE YÖNETMELİĞİ’ne tabidir.
 
 
 
                                                                                                         
Erkan İsa ERAT
                                                                                                                      Kaymakam
Birlik Başkanı